REGULAMIN SKLEPU

 

1. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest fakt zaksięgowania, po podpisaniu umowy, wpłaty zaliczki w wysokości 49% wartości zakupu.

2. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności artykułów w hurtowni, a także od usług związanych z zamówieniem (np. zamówienie tkaniny na obicia, tapicerowanie mebli).

3. Kupujący zobowiązany jest zgłosić się po odbiór towaru w terminie 2 tygodni od dnia powiadomienia go o gotowości towaru do odbioru. W przypadku nie wykonania przedmiotowego obowiązku lub nie zawiadomienia Sprzedającego o przeszkodzie uniemożliwiającej odbiór towaru w oznaczonym terminie, Sprzedającemu przysługuje prawo przeniesienia własności przedmiotu umowy na osobę trzecią.

4. Jeśli okoliczność uniemożliwiająca odbiór towaru trwa dłużej niż 2 tygodnie, Sprzedający również ma prawo przenieść własność towaru na osobę trzecią.

5. W przypadku rezygnacji przez Kupującego w części lub całości z zakupu zamówionego towaru, Kupujący traci prawo do zwrotu zadatku w takiej części w jakiej nastąpiła rezygnacja.

6. Kupujący ma obowiązek zgłosić wszelkie zmiany asortymentowe i kolorystyczne swojego zamówienia w ciągu dwóch dni roboczych od dnia podpisania umowy. Po tym terminie żadne zmiany nie będą uznawane przez Sprzedającego.

7. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar w terminie możliwie najkrótszym, przy czym nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie powstałe:

a. po stronie osób trzecich lub z ich winy,

b. na skutek działania siły wyższej,

c. oraz innych zdarzeń od niego niezależnych.